RODO

Informacje o ochronie danych osobowych do pobrania:

RODO – SP IPA 2018

R O D O
Ochrona danych osobowych – maj 2018 rok
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób
Prezydent Sekcji Polskiej IPA przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Nie powołuje się Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Upoważnia się Prezydenta SP IPA do wydawania upoważnień do przetwarzania
  danych osobowych.
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:
  a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania
  zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz
  podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego
  postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej
  lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
  (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
  b) W celu realizacji działań w interesie publicznym ( podstawą przetwarzania
  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO );
  c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających
  z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji
  oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji. (podstawą
  przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień,
  ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził (-a)
  Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania
  jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia,
  jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Prezydentem Sekcji Polskiej
  IPA bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1
  lit. b RODO);
  W przypadkach, kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa
  ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje
  Panu/Pani prawo do:
  a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,
  że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji
  niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania
  zobowiązany jest Prezydent Sekcji Polskiej IPA;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych
  na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga
  przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach,
  w których Prezydent Sekcji Polskiej IPA przetwarza dane osobowe na podstawie
  przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO – jeżeli
  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa,
  że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu,
  ale nie zgadza się na ich usunięcie;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21
  RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Prezydent
  Sekcji Polskiej IPA posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
  przepisów prawa.
 5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane
  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Prezydenta Sekcji Polskiej IPA,
  (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku
  prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania
  w celu zabezpieczenia interesów organizacji) – przysługuje Panu/Pani prawo
  wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa
  się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody
  na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia
  tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Prezydenta Sekcji Polskiej IPA
  Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Prezydent Sekcji Polskiej IPA przekazuje dane osobowe jedynie organom
  uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
  prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie
  przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów
  przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.