Polska delegacja u policjantów w Berlinie

W dniach 25 – 26 kwietnia 2023 r. w ramach projektu pn. „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych” finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 odbyła się dwudniowa konferencja w Berlinie. Tym razem w ramach poszerzenia współpracy i wymiany doświadczeń w tematyce dotyczącej zapobiegania przestępstwom związanym z handlem ludźmi oraz pomocy ofiarom tego procederu polska delegacja spotkała się z przedstawicielami niemieckiej policji.

Uczestnikami delegacji byli  partnerzy projektu tj. przedstawiciele Policji z trzech województw tj. dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także Straży Granicznej oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Konferencja odbyła się w  budynku Polizei Berlin – Landeskriminalamt (LKA). Podczas paneli dyskusyjnych przedstawiciele delegacji wymienili się z niemieckimi funkcjonariuszami doświadczeniami związanymi z problematyką handlu ludźmi. Przedstawiciele służb obu państw omawiając powyższą problematykę ustosunkowali się do występujących u nich rodzajów  przestępstw związanych z handlem ludźmi oraz praktycznych aspektów zwalczania tego typu zjawisk zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dotychczasowe kontakty i  współpraca obu formacji na podstawie opracowanego studium przypadku. Wypracowano  wspólne procedury, a także model rozwiązań w przypadku podejmowania współpracy pomiędzy polską policją, a niemiecką w obszarze realizowanych zdarzeń związanych z handlem ludźmi. Omówiono kwestie związane z wsparciem małoletnich bez opieki, ubiegających się o azyl oraz innych, wrażliwych grup społecznych. Ponadto na przykładzie wybranych spraw policjanci z Polski i przedstawicielka Straży Granicznej omówili charakterystykę sprawców i grup przestępczych działających na terenie naszego kraju, natomiast strona niemiecka zaprezentowała skalę problemu odnotowywaną na ich terenie. Dyskusja pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami pozwoliła zarówno na wymianę doświadczeń w walce z tego typu przestępstwami, jak i zapoznanie się ze skalą problemu i sposobami zapobiegania oraz zwalczania tego zjawiska po obu stronach Odry. Podczas konferencji poruszono także kwestie związane z migrantami i uchodźcami z rejonów objętych działaniami wojennymi , którzy  należą do grupy ryzyka pozostania pokrzywdzonymi przestępstwem.

W drugim dniu pobytu delegacja z Polski gościła w Prezydium Policji, gdzie spotkała się z przedstawicielami INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BERLIN. Podczas spotkania omówione zostały doświadczenia służb w zakresie zaangażowania organizacji pozarządowych w pomoc kobietom dotkniętym przemocą domową oraz sytuacjami , które mogą prowadzić do stania się ofiarami handlu ludźmi. Polska delegacja zwiedziła Police Historical Collection, gdzie mogli podziwiać zgromadzone w  Muzeum Historyczne Zbiory Policyjne. Była to bardzo ciekawa lekcja historii niemieckiej formacji. Dwudniowa konferencja zacieśniła dotychczasową współpracę między partnerami i poszerzyła horyzonty kolejnych jej etapów. Podczas  wizyty w Berlinie delegacja polska miała również możliwość zwiedzenia Muzeum Terroru.

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / kol. Irena Kornicz

Servo Per Amikeco !!!